Tumblelog by Soup.io
 • rorqualmaru
 • lilitha
 • sexandviolins
 • artlover
 • badguylaw
 • hologramus
 • masterhue
 • rasta87
 • rocktenner
 • souporn
 • wersth
 • leakingbeauty
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted frommessinhead messinhead
Chemia między ludźmi jest wtedy, kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć.
Reposted frommessinhead messinhead
Szczęście nie polega na tym, żeby zdobyć to, czego pragniesz. Polega na tym, żeby pragnąć tego, co już masz.
— Regina Brett
Reposted frommessinhead messinhead
Stoję teraz w jakimś chujowym punkcie swojego życia, w którym wszystko wydaje się czarne.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
8346 c950
Reposted fromsavatage savatage viaCiupus Ciupus
1208 1277 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viayumi yumi
8590 b0f3
Reposted fromgplyr gplyr
8591 28e9
Reposted fromgplyr gplyr
8595 97bd 500
Reposted fromgplyr gplyr
8690 1084 500
Reposted fromMrAndMrsSmith MrAndMrsSmith
8712 21ca
Reposted from777727772 777727772
8743 c0ad
Reposted from777727772 777727772
Reposted fromsouporn souporn viabardzo-bored bardzo-bored
7359 4576 500
Reposted fromPoranny Poranny viapotatos potatos
7228 665d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaerotyzm erotyzm
6176 74b9 500
Reposted fromKisiel66 Kisiel66 viajeyjeyjey jeyjeyjey
8509 a450 500
Reposted fromunderwear underwear viajeyjeyjey jeyjeyjey
7220 cbf8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomesh tomesh
6747 a3cd 500
Reposted fromconvoitise convoitise viatomesh tomesh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl