Tumblelog by Soup.io
 • rorqualmaru
 • lilitha
 • sexandviolins
 • artlover
 • badguylaw
 • hologramus
 • masterhue
 • rasta87
 • rocktenner
 • souporn
 • wersth
 • leakingbeauty
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

6085 a355
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viakakalowy kakalowy
Reposted fromSexynaughtybits Sexynaughtybits viakakalowy kakalowy
1268 89b4
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viakakalowy kakalowy
1112 04aa
Reposted fromgplyr gplyr

March 21 2018

5604 4b2e
6713 e660
8421 dba9 500
8525 cfa9 500
Reposted fromsavatage savatage
0260 5ce8
0603 f21a 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
4869 b437 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
9173 6d24 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
9181 ee67 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
Różnica między zimną suk* a ciepłą kobietą jest taka, że tą zimną "po wszystkim" grzecznie się wyprasza, mówiąc ewentualnie, gdzie można po drodze kupić sobie herbatę. Tej ciepłej tę herbatę się proponuje. To jak jesteś traktowana, wynika również z Ciebie samej.
— "Zatrzymany"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
9070 2e4f 500
Reposted fromluron luron
8149 d782 500
7179 d62b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl